My Calendar

MonthWeekDay
November 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
October 28, 2019

12:00 pm: Bible Study

12:00 pm: Bible Study
October 29, 2019

6:30 pm: Bible Study

6:30 pm: Bible Study
October 30, 2019

6:00 pm: Men's Ministry

6:00 pm: Men's Ministry
October 31, 2019

7:00 pm: Power House (Youth)

7:00 pm: Power House (Youth)
November 1, 2019 November 2, 2019 November 3, 2019

11:30 am: Sunday Service

11:30 am: Sunday Service
November 4, 2019

12:00 pm: Bible Study

12:00 pm: Bible Study
November 5, 2019

6:30 pm: Bible Study

6:30 pm: Bible Study
November 6, 2019

6:00 pm: Men's Ministry

6:00 pm: Men's Ministry
November 7, 2019

7:00 pm: Power House (Youth)

7:00 pm: Power House (Youth)
November 8, 2019 November 9, 2019 November 10, 2019

11:30 am: Sunday Service

11:30 am: Sunday Service
November 11, 2019

12:00 pm: Bible Study

12:00 pm: Bible Study
November 12, 2019

6:30 pm: Bible Study

6:30 pm: Bible Study
November 13, 2019

6:00 pm: Men's Ministry

6:00 pm: Men's Ministry
November 14, 2019

7:00 pm: Power House (Youth)

7:00 pm: Power House (Youth)
November 15, 2019 November 16, 2019

9:30 am: Women's Ministry

9:30 am: Women's Ministry
November 17, 2019

11:30 am: Sunday Service

11:30 am: Sunday Service
November 18, 2019

12:00 pm: Bible Study

12:00 pm: Bible Study
November 19, 2019

6:30 pm: Bible Study

6:30 pm: Bible Study
November 20, 2019

6:00 pm: Men's Ministry

6:00 pm: Men's Ministry
November 21, 2019

7:00 pm: Power House (Youth)

7:00 pm: Power House (Youth)
November 22, 2019

All day: Friday Night Live (Youth)

All day: Friday Night Live (Youth)
November 23, 2019 November 24, 2019

11:30 am: Sunday Service

11:30 am: Sunday Service
November 25, 2019

12:00 pm: Bible Study

12:00 pm: Bible Study
November 26, 2019

6:30 pm: Bible Study

6:30 pm: Bible Study
November 27, 2019

6:00 pm: Men's Ministry

6:00 pm: Men's Ministry
November 28, 2019

7:00 pm: Power House (Youth)

7:00 pm: Power House (Youth)
November 29, 2019 November 30, 2019 December 1, 2019

11:30 am: Sunday Service

11:30 am: Sunday Service