My Calendar

MonthWeekDay
November 2020
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
October 26, 2020

12:00 pm: Bible Study

12:00 pm: Bible Study
October 27, 2020

6:30 pm: Bible Study

6:30 pm: Bible Study
October 28, 2020

6:00 pm: Men's Ministry

6:00 pm: Men's Ministry
October 29, 2020

7:00 pm: Power House (Youth)

7:00 pm: Power House (Youth)
October 30, 2020 October 31, 2020 November 1, 2020

11:30 am: Sunday Service

11:30 am: Sunday Service
November 2, 2020

12:00 pm: Bible Study

12:00 pm: Bible Study
November 3, 2020

6:30 pm: Bible Study

6:30 pm: Bible Study
November 4, 2020

6:00 pm: Men's Ministry

6:00 pm: Men's Ministry
November 5, 2020

7:00 pm: Power House (Youth)

7:00 pm: Power House (Youth)
November 6, 2020 November 7, 2020 November 8, 2020

11:30 am: Sunday Service

11:30 am: Sunday Service
November 9, 2020

12:00 pm: Bible Study

12:00 pm: Bible Study
November 10, 2020

6:30 pm: Bible Study

6:30 pm: Bible Study
November 11, 2020

6:00 pm: Men's Ministry

6:00 pm: Men's Ministry
November 12, 2020

7:00 pm: Power House (Youth)

7:00 pm: Power House (Youth)
November 13, 2020 November 14, 2020 November 15, 2020

11:30 am: Sunday Service

11:30 am: Sunday Service
November 16, 2020

12:00 pm: Bible Study

12:00 pm: Bible Study
November 17, 2020

6:30 pm: Bible Study

6:30 pm: Bible Study
November 18, 2020

6:00 pm: Men's Ministry

6:00 pm: Men's Ministry
November 19, 2020

7:00 pm: Power House (Youth)

7:00 pm: Power House (Youth)
November 20, 2020 November 21, 2020

9:30 am: Women's Ministry

9:30 am: Women's Ministry
November 22, 2020

11:30 am: Sunday Service

11:30 am: Sunday Service
November 23, 2020

12:00 pm: Bible Study

12:00 pm: Bible Study
November 24, 2020

6:30 pm: Bible Study

6:30 pm: Bible Study
November 25, 2020

6:00 pm: Men's Ministry

6:00 pm: Men's Ministry
November 26, 2020

7:00 pm: Power House (Youth)

7:00 pm: Power House (Youth)
November 27, 2020

All day: Friday Night Live (Youth)

All day: Friday Night Live (Youth)
November 28, 2020 November 29, 2020

11:30 am: Sunday Service

11:30 am: Sunday Service
November 30, 2020

12:00 pm: Bible Study

12:00 pm: Bible Study
December 1, 2020

6:30 pm: Bible Study

6:30 pm: Bible Study
December 2, 2020

6:00 pm: Men's Ministry

6:00 pm: Men's Ministry
December 3, 2020

7:00 pm: Power House (Youth)

7:00 pm: Power House (Youth)
December 4, 2020 December 5, 2020 December 6, 2020

11:30 am: Sunday Service

11:30 am: Sunday Service